Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

VAN: BKS GROUP NL B.V., BKS VERKOOP EN ADVIES B.V. en BKS SERVICE B.V. allen gevestigd te Tiel.


LET OP:
Download de Algemene voorwaarden (PDF).
Voor het downloaden van pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: BKS Group NL B.V, BKS Verkoop en Advies B.V. en BKS Service B.V, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, koper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;
Het werk het totaal van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde machines en materialen.


Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren;
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van relevante bescheiden en zaken, die nodig zijn voor de opdracht, dan wel door aanvang van de werkzaamheden;
3.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;
3.8 Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden;(voorwaarden moeten ter hand worden gesteld, anders kan de toepasbaarheid van de voorwarden in twijfel worden getrokken)
3.9 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;
4.2 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
4.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
4.7 indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;
4.9 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
4.10 Opdrachtgever zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken over:
- het gebouw waarin het werk moet worden uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
- aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
- tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
- veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden op het werk.
4.11 De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;
4.12 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van gebruiker, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen;
4.13 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Levering, oplevering
5.1 Levering van zaken geschiedt op de locatie waar gebruiker het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;
5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
5.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;
5.4 Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
5.5 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
5.6 Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;
5.7 Vermelde leveringtijden gaan pas in na ontvangst (indien nodig) van het voorschotbedrag;
5.8 Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.


Artikel 6 Transport/Risico
6.1 Indien en voorzover gebruiker of een derde het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
6.2 Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.


Artikel 7 Onderzoek, reclames
7.1 Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van oplevering, levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;
7.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van gebruiker en strekt ertoe te constateren of gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;
7.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na (op)levering schriftelijk te worden gemeld, tenzij partijen anders zijn overeenkomen;
7.4 Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;
7.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door gebruiker uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;
7.7 Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven;
7.8 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.


Artikel 8 Modellen
8.1 Is aan opdrachtgever een model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
8.2 Geringe afwijkingen in kleur en vorm kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;
8.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.


Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten
9.1 Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
9.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
9.3 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.


Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
10.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
10.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
10.4 Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;
10.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd;
10.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
10.7 - het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, hetzij - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
10.8 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:


Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of indien door de gebruiker anders is aangegeven op de factuur of orderbevestiging, binnen de gestelde termijn. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
11.2 Bij opdrachten boven de € 2.000,00 is gebruiker gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen van 50% van de orderprijs. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal gebruiker met de overeengekomen werkzaamheden beginnen of voor levering zorgdragen. Bestellingen bij derden worden door gebruiker pas gedaan na ontvangst van het vermelde voorschotbedrag;
11.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is (na 30 dagen), in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
11.4 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
11.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

12.4 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 13 Garantie

13.1 Indien schriftelijk overeengekomen garandeert gebruiker dat het uitgevoerde werk c.q. het geleverde voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld;

13.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na (op)levering;

13.3 Indien het geleverde/uitgevoerde werk niet voldoen aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving terzake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen;

13.4 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;

13.5 Indien door gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven;

13.6 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.


Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 15 Incassokosten

15.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

15.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
- uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

16.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

16.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 17 Annulering

17.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

17.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

17.3 Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.


Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Indien door gebruiker geleverde zaken of het uitgevoerde werk gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

18.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is gebruiker aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;

18.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de door hem geleverde en verrichte werkzaamheden buiten Nederland;

18.4 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;

18.5 Indien materialen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;

18.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;

18.7 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

18.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek
niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

18.9 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

18.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, stroomstoringen, vorst, verkeersopstoppingen en vertragingen in de levering van zaken door een toeleverancier en ziekten worden daaronder begrepen;

19.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

19.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

20.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

20.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, brochures, schetsen, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

20.4 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

21.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Tussentijdse opzegging onderhoudscontract
22.1 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen het onderhoudscontract te allen tijde schriftelijk tussentijds opzeggen, waarbij een opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht genomen wordt;

22.2 Indien het onderhoudscontract tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door gebruiker voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling van opgemelde kosten onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever;

22.3 Indien het onderhoudscontract tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


Artikel 23 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.


Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 25 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel.
onder nummer 30250911 BKS Group NL B.V.
onder nummer 11047676 BKS Verkoop en Advies B.V.
onder nummer 11047670 BKS Service B.V.
Morsestraat 8c, 4004 JP TIEL
(Industrieterrein Kellen)
Telefoon 0344-633493
Telefax 0344-632728

Algemene voorwaarden BKS Group NL BV, BKS VERKOOP EN ADVIES B.V. en BKS SERVICE B.V. allen gevestigd te Tiel.